Hizmet Standartları

 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTI
Sıra No Hizmetin Tanımı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi
 
 
1
İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi uyum eylem planı hazırlanması ve izlenmesinde koordinasyonun sağlanması  
 
-
 
 
2 Yıl
 
 
2
Harcama birimlerince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilip görüş yazısının hazırlanması  
1-Ön mali kontrol talep yazısı 2-İhale işlem dosyası
 
 
10 İş Günü
 
3
Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazısının hazırlanması  
1-Ön mali kontrol talep yazısı 2-Kadro Dağılım Cetveli
 
5 İş Günü
 
4
Harcama birimlerinin ödenek aktarma ve ekleme taleplerinin ön mali kontrol işlem sürecinin yapılması süreci E-bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgesi  
2 İş Günü
 
 
5
Üniversiteye tahsis edilen kaynaklar ile ilgili yıl performans programında yer verilen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığını belirlemek amacıyla hesap verilebilirlik çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunulması  
1-Birim Faaliyet Raporu
2-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Formatı
 
 
Şubat ayı sonu
 
6
İdare stratejik planın oluşturulması, güncellenmesi ve yenilenmesinin sağlanması  
Kalkınma Bakanlığı Rehber
 
5 yıl
 
 
7
 
 
Üniversitemiz Personelinin Maaşlarının Ödenmesi
1-Harcama Talimatı 2-Bordro Dökümü
3-Bordro İcmal 4-Banka Listesi 5-Kesinti Listesi
6-Personel Bildirim Formu
 
 
İlgili ayın 15’inden 4 iş günü öncesi
 
8
Gerçek ve Tüzel Kişilerden Prim ve Borç Kesintilerinin SGK ve Vergi Ödemesi  
1-SGK Borç Yazısı
 
6 İş Günü
 
9
Üniversitemiz bünyesinde yürütülen projelerin incelenip, muhasebeleştirilerek takibinin yapılması  
Mali mevzuatta gerekli olan belgeler
 
4 İş Günü
 
10
Üniversitemiz aleyhine oluşan kamu zararının, ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle birlikte tahsilatını sağlamak
 1. Borçlandırma onay yazısı, borç hesaplama tablosu
 2. Sayıştay borçlarında sayıştay sorgusu veya ilamı
Kişi borçlarında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün, Sayıştay ilamı borçlarında 90 gün.
 
 
 
11
 
 
Üniversitemize ait her türlü doğrudan teminlerin ödeme işlemleri
1-İhtiyaç Yazısı
2-Harcama Talimatı 3-Onay Belgesi
4-Muayene komisyonu 5-Fatura
 1. Taşınır İşlem Fişi
 2. Piyasa Fiyat Araştırması
 
 
 
3 İş Günü
 
12
Üniversitemiz personelinin harcırah ödemelerinin ödenmesi 1-Harcama Talimatı 2-Bildirim
3-Görevlendirme Yazısı
 
4 İş Günü
    4-Yönetim kurulu kararı  
 
13
Üniversitemize ait her türlü elektrik, su, telefon faturası vb. ödemelerin yapılması 1-Harcama Talimatı
2-Ödeme emri belgesi 3-Fatura
 
3 İş Günü
 
 
 
14
 
Öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin mecburi ders yükleri dışında verdikleri ek derslerin puantaj ve evraklarının kontrolünü yapmak
 1. Ek ders yükü, puantaj, ders programı ve planı
 2. Yönetim kurulu kararı 3-Kesinti listesi
 3. 4-İcmal
 4. Banka listesi
 5. Harcama talimatı
 
 
 
4 İş Günü
 
 
 
 
15
 
 
Üniversite 4734 sayılı kanun kapsamında yapmış olduğu ihale işlemlerinde firmaların şartname için ödedikleri ücretin gelire alınması işlemi
1-Alındı belgesi veya banka dekontunun aslı,
2-Üniversitemizce düzenlenmiş teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı
3-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı,
4-Yapım ve hizmet işlerinde geçici veya kesin kabul tutanağı
 
 
 
 
1 İş Günü
 
16
Üniversitemize ait taşınır malların yönetimi, kayıt altına alınması, korunması, elden çıkartılmasına ilişkin taşınır işlem fişlerinin denetlenmesi  
1-Taşınır işlem fişi 2-İlgili birim yazısı
 
3 İş Günü
 
17
Merkezi yönetim bütçe kanunun ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin açıklanması  
Harcama birimlerden gelen mali durum ve beklentiler raporu
 
1 Ay
 
 
18
Bütçe çağrısının yayımını takiben Üniversitemiz Harcama Birimleri tarafından talep edilen bütçe tekliflerinin konsolide edilerek kurum bütçe teklifinin sunulması ve bütçe teklifinin oluşturulması  
 
Birim Bütçe hazırlık formları
 
 
5 Ay
 
 
 
19
 
 
 
Kesin Teminat İadesi
 1. Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik No, Tüzel Kişilerde Vergi No
 2. Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı
 3. Vekil ise noter tasdiki vekalet
 4. Yetki belgesi
 5. Alındı Belgesinin aslı
 
 
 
1 İş Günü
 
20
Personel Daire Başkanlığnca hazırlanan kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazısının hazırlanması  
1-Ön mali kontrol talep yazısı 2-Kadro Dağılım Cetveli
 
5 İş Günü