Kalite İzlencesi

TARİH SAYISI FAALİYET KONUSU KALİTE SİSTEMİ KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
8.01.2021 E.1164
Birim Kalite Komisyonunun Kurulması
Kalite 
Güvencesi
Birim Kalite Komisyonları Yönergesi gereğince Birim Kalite Komisyonunun Kurularak Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğüne gönderildi.
8.01.2021 E.1167 Paydaşımız Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğüne görüş bildirilmesi
Kalite
Güvencesi
“Birimlerde Yürütülen Ölçme Değerlendirme Süreçleri Bilgi Toplama Formu” doldurularak 08.01.2021 tarih ve E.1167 sayılı  Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğüne gönderildi.
8.01.2021 E.1155 Paydaşımız Personel Daire Başkanlığına Yönerge Taslağı hakkında görüş iletilmesi
Kalite
Güvencesi
Giresun Üniversitesi Ödül Yönergesi" ve " Giresun Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Yönergesi" taslakları hakkında başkanlığımıza ait görüşler Personel Daire Başkanlığına gönderildi.
14.01.2021 E.1672 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Hazırlanması
Kalite
Güvencesi
2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Hazırlanmasına dair yazı tüm birimlere gönderildi
14.01.2021 E.2390 Strateji Geliştirme Kurulunun Güncellenmesi Yönetim Sistemi Makamdan alınan onayla "Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu" Güncellenmiştir.
19.01.2021 E.2396 Birim İdare Faaliyet Raporlarının web sayfalarından yayımlanması  Kalite Güvencesi Birim İdare Faaliyet Raporlarını web sayfalarından yayımlamayan birimler tespit edildi ve ilgili birimlerden raporların yayımlanması talep edildi.
25.01.2021 E.3165 Yönetim Süreçlerinde Veriye Ulaşım konulu hizmetiçi eğitim toplantı duyurusu Kalite Güvencesi "Yönetim Süreçlerinde Veriye Ulaşım" konulu hizmetiçi eğitim toplantı duyurusu SP'da işbirliği tanımlaması yapılan birimlere yazıldı. Yazı ekinde Hizmetiçi Eğitim Programına yer verildi.
28.01.2021 4022 2021 Yılı Performans Programının Duyurulması Yönetim Sistemi Üniversitemiz 2021 Yılı Performans Programı hazırlanarak kamuoyu ile web sayfası üzerinden paylaşılmıştır.
02.02.2021 E.4504 Yönerge Taslağı Paydaş Görüşüne gönderilmesi Kalite Güvencesi "Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi" Taslağı hakkında Paydaş Görüşü alınmak üzere tüm birimlere taslak metin gönderildi.
19.02.2021 E.7840 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme
Raporu Hazırlama Komisyonu Kurulması
Yönetim Sistemi COVİD 19 Pandemisi sebebiyle insan hareketliliğini kısıtlanmasını sağlamak üzere 2020 Stratejik Plan Değerlendirmesini yapmak üzere Üniversite Strateji Geliştirme Kurulu üyeleri  (25 Kişi) arasından 8 kişilik "Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu" kurulması için makamdan onay alınmıştır.
23.02.2021 8543 Başkanlık "Gerçekleştirme Görevlisi" ve "Taşınır Kontrol Yetkilisi" görevlendirilmesi Yönetim Sistemi Başkanlık "Gerçekleştirme Görevlisi" ve "Taşınır Kontrol Yetkilisi" olarak İç Kontrol Şube Müdürü Hayati Uğur DEMİR'in görevlendirildiğine dair yazı yazılarak tüm birim personeline bildirildi.
09.03.2021 11875 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun onaya sunulması Kalite Güvencesi ilgili Bakanlık ile Cumhurbaşkanlığına göndermek ve  kamuoyuyla  paylaşmak  üzere  "Giresun  Üniversitesi  2020  Yılı  Stratejik  Plan
Değerlendirme Raporu" onaylanmıştır.
15.03.2021   Dış Paydaş Memnuniyet Anketi linkinin iç paydaşlarımıza bildirilmesi Kalite Güvencesi Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünün 03.03.2021 tarih ve E.5619 sayılı yazısı ile talep edilen  Dış Paydaş Memnuniyet Anketi linki iç paydaşlarımıza bildirilmiştir.
22.02.2021   Başkanlığımız 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Yaynlanması Kalite Güvencesi Başkanlığımız 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Yayınlandı.
10.03.2021   Kalite Komisyonu Toplantısı Kalite Güvencesi Başkanlığımız Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Toplantısı ilk toplantısı yapıldı.
10.03.2021   2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun yayımlanması Kalite Güvencesi 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun birimimiz web sayfasında yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.
15.03.2021   2020 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Rektörlük Makamına onaya sunulması. Yönetim 
Sistemi
2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu makam onayına sunuldu.
15.03.2021 12771 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporunun yayımlanması Yönetim Sistemi 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu makam onayından sonra Üniversite ve başkanlığımız web sitelerinde yayımlandı.
17.03.2021   Birim Öz Değerlendirme Raporunun GÜYBİS'e girilmesi Kalite Güvencesi Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan Birim Öz Değerlendirme Raporu GÜYBİS'e yüklendi.
19.03.2021 13511
13517
13208
İdare Faaliyet Raporunun ilgili kurumlara gönderilmesi Yönetim Sistemi 2020 Yılı İdare Faaliiyet Raporu Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Tüm Üniversitelere ve üniversite tüm birimlerine gönderildi.
19.03.2021   GRÜ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Toplantısı  Kalite Güvencesi GRÜ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Toplantısı yapıldı. Rapor taslağı oluşturuldu.
22.03.2021   GRÜ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Toplantısı  Kalite Güvencesi GRÜ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Toplantısı yapıldı ve Rapora son şekli verildi.
25.03.2021   Paydaş Bilgilendirme Yayını Kalite Güvencesi GRÜ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu web sayfasından yayımlandı
26.03.2021 14824 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Yönetim 
Sistemi
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anket Formu Birimlere gönderildi.
26.03.2021 14855 A.A.D. ve Kalite Koordinatörlüğünden  Teşekkür Yazısı Kalite Güvencesi A.A.D. ve Kalite Koordinatörlüğü resmi yazı ile 2020 Yılı BÖDR hazırlama çalışmalarından dolayı Birim Kalite Komisyonumuza  Teşekkür ettiğini bildirdi.
09.04.2021   Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Sunumu Yönetim Sistemi Mevzuat Komisyonunda "GRÜ Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi"nin sunumunu yapıldı.
11.04.2021   Kalite Süreçleri Toplantısı Kalite Güvencesi Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonu ve Yönetim Sistemi Alt Komisyonu toplantılarına katılım sağlandı.
25.05.2021 198-1 Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Senatoda Görüşülmesi Yönetim Sistemi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Senatonun 198-1 sayılı gündeminde görüşüldü ve Senato tarafından onaylandı.
27.05.2021 223629 Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesinin Paydaşlara Duyurulması Yönetim Sistemi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesinin web sayfasında yayınlandı ve İç Paydaşlara tebliği edilmek üzere tüm birimlere gönderildi.
12.08.2021 36663 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Baklentiler Raporunun Duyurulması Yönetim Sistemi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Baklentiler Raporu kamuoyuna Duyurulmuştur.
09.09.2021 41685 SP 2021 İzleme Raporunun Yayınlanması Kalite Güvencesi Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planının 2021 Yılı İzlemesi yapılmış ve izleme sonunda oluşturulan rapor kamuoyu ile paylaşılmıştır.
21.09.2021 44509 İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu Kurulması Kalite Güvencesi 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberini güncellemek ve söz  konusu raporu hazırlamak üzere komisyon kurulmuştur.