Başkanlığımızın Görev Yetki ve Sorumlulukları

Başkanlığın Görevleri
 1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 2. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevler yerine getirmek,
 3. Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 4. Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 5. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 6. Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 7. Üniversitenin izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 8. Üniversitenin mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 9. Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 10. Üniversitenin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
 11. İlgili mevzuat çerçevesinde idare (Üniversitenin) gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 12. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 13. Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 14. Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 15. Üniversitenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 16. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 17. Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,
 18. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak
 19. Üst Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Başkanın Görevleri
 1. Başkanlığı yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar,
 2. Başkanlık birimlerinin görev dağılımını yaparak hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar,
 3. Üniversitenin Stratejik yönetim ve planlama görevlerinin yürütülmesini sağlar,
 4. Üniversitenin Performans ve kalite ölçütleri geliştirme faaliyetlerinin yürütlmesini sağlar,
 5. Üniversitenin Yönetim bilgi sistemin etkili ve verimli bir şekilde kurulması ve yönetilmesini sağlar,
 6. Üniversitenin İç Kontrol sistemi çalışmalarında üst yönetici ve harcama             yetkililerine danışmanlık yapma ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütür,
 7. Üniversitenin İç kontrol sisteminin harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlar ve üst yöneticinin onayına sunar,
 8. Üniversitenin Mali hizmetlerin saydam, planlı, üniversitenin amaçlarını ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır,
 9. Rektör ve üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Muhasebe Yetkilisinin Görevleri
 1. Muhasebe Yetkilisi, 5018 sayılı kanunda tanımlanan muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumludur,
 2. Giderleri ve borçları hak sahibine ödemek
 3. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek,
 4. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetimini sağlamak,
 5. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,
 6. Yukardaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,
 7. Gerekli bilgi ve raporları, bakanlığa, harcama yetkilisi ile üst yöneticilere ve yetkili kılınmış diğer mercilere belirtilen sürelerde vermek,
 8. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,
 9. Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

Şube Müdürünün Görevleri
 1. Personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak,
 2. Personelin işlerini koordine ve organize etmek,
 3. Görevlerini ilgili kanun, karar, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 4. Kendine bağlı personelin görev dağılımını yapmak,
 5. Personelin yapmış olduğu işleri incelemek, hataları düzeltmek,
 6. Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.
Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görevleri
 1. 5018 sayılı kanunun 60. Maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak,
 2. Kanun, Tüzük ve Yönetmelik ve Yönergelerle mali hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemler,
 3. Görevleriyle ilgili olarak mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
 4. Uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 5. Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksizsiz yerine getirmekten sorumludurlar,
 6. Başkanın ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Şefin Görevleri
 1. Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,
 2. Sorumlu olduğu birimlerin idari ve mali işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaların düzenlenmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak,
 3. Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak,
 4. Başkanın ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Bilgisayar İşletmeni ve Memurun Görevleri
 1. Görev alanı ile ilgili kayıtlar tutma, evrak ve belgeleri arşivlemek,
 2. Hizmetlerle ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,
 3. Sorumlu olduğu birimlerin idari ve mali işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları düzenlemek,
 4. Başkanın ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Sekreterlik
 1. Başkanlık iç ve dış yazışmaları yapmak,
 2. Gelen giden evrak kaydını tutmak ve dağıtımını gerçekleştirmek,
 3. Başkanlık haberleşme hizmetlerini yürütmek,
 4. Başkanın ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Şubeler ve Görevleri

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
 1. İç kontrol sisteminin kurulması,
 2. Üniversitenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 3. İç kontrol standartlarının uygulanması,
 4. İç kontrol standartlarının geliştirilmesi konularda çalışmalar yapmak ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,
Ön Mali Kontrol
 1. Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için iki milyon Türk Lirasını aşanlar kontrollerini yapmak,
 2. Ödenek aktarma işlemlerinin kanun ve yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmalara yönelik ön mali kontrol işlemini yapmak,
 3. Bakanlık tarafından yıllık olarak vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuat gereğince Bakanlık vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin kontrollerini yapmak,
 4. Kadro, unvanların tespiti ve yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrol işlemlerini yapmak,
 5. Harcama birimlerince istenen bilgileri sağlamak ve mali konularda danışmanlık hizmeti vermek,
 6. Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
 1. Maaş ve diğer özlük hakları ödeme emri belgelerinin kontrolünü yapmak ve zamanında ödenmesini sağlamak,
 2. SGK kesintilerinin takibini yapmak ve zamanında SGK ödemeleri gerçekleştirmek,
 3. Kişi borçlarının takibi ve yazışmalarını yapmak,
 4. İcra kesintilerinin ödemelerini ve gerekli yazışmaları yapmak,
 5. Kefalet kesintilerinin ödemesini yapmak ve kefalet sandığına aylık ve üçer aylık dönemlerde bildirimde bulunmak,
 6. Tübitak projelerinin takibi ve TTS sisteminden girişlerinin yapılması,
 7. BAP kapsamında yapılan bütün evrakların incelenmesi ve ödemelerin yapılması,
 8. ÖYP ödemelerinin ve takibinin yapılması,
 9. Farabi, Erasmus ve Mevlana ödemelerinin ve takibinin yapılması,
 10. Kesin hesabı hazırlamak ve süresinde ilgili yerlere göndermek,
 11. Ay sonu ve yılsonu işlemleri yapmak,
 12. Yıl sonu işlemlerinin bitirilmesi ile birimlerden gönderilen taşınır cetvellerini konsolide ederek Üniversite taşınır kesin hesap cetvelinin hazırlanması,
 13. Mali konularda üst yönetim ve harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti yapmak,
 14. Başkanlığın verdiği diğer konuları yapmak,

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
 1. Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,
 2. Stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 3. Stratejik plan çalışmalarını koordine etmek,
 4. İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 5. Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 6. Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.
 
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü
 1. Üniversitemiz bütçe çalışmalarını yapmak, bütçeyi hazırlamak ve e-bütçe sistemine girişleri tamamlamak,
 2. Kurum bütçesini Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığına göndermek,
 3. AFP hazırlamak,
 4. Her mali yıl içinde Kurumsal Mali Beklentiler Raporunu hazırlamak ve yayınlamak,
 5. Tenkis, aktarma, ekleme, ödenek gönderme, revize ve ödenek kontrollerini yazmak,
 6. Performans programı çalışmalarını yapmak,
 7. Performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 8. Yatırım bütçe tekliflerini konsolide ederek bakanlığa göndermek,
 9. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
 1. Yönetim Bilgi Sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 2. Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.