2025-2029 Stratejik Planlama Ekibi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

10 Ekim 2023 Salı

2025-2029 Stratejik Planlama Ekibi ilk toplantısını 09/10/2023 Pazartesi günü gerçekleştirdi. Toplantı Rektör Yardımcısı ve Ekip Başkanı Prof. Dr. Güven ÖZDEM tarafından açıldı. Toplantının başlangıcında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM, planlama süreçleri hakkında Stratejik Planblama Ekibi (SPE) üyelerine bilgi verdi.

Giresun Üniversitesi'nin 4. Dönem stratejik plan hazırlıklarının başladığını belirten Özdem, Üniversite Strateji Geliştirme Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirerek temel yaklaşımın oluşturulduğunu açıkladı. 2025-2029 dönemi stratejik planlama süreçlerini bu ekibin yöneteceğini vurgulayarak, planlama çalışmalarına bu ekibin yönlendirmeleri ile tüm birim yöneticileri ve personelinin gerekli özeni göstermesinin önemine işaret etti. Ayrıca, bu ekibin "Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi"nde yer alan üst başlıklarda çalışma yapması gerektiğini belirtti. Yapılacak çalışmaların yol haritasını belirleyen bir hazırlık programı yapmalarının gerekliliğine vurgu yaptı. Hazırlanacak planın devletin kalkınma planları, orta vadeli programlar gibi üst politika belgeleri ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK ve YÖKAK gibi üst düzey kurumların stratejik planlarına uyumlu olması gerektiğini belirtti. Özellikle ihtisaslaşma alanı olan fındık alanında hedefleri ve performans göstergelerini içermesi gerektiğini belirterek, bu dönem stratejik planında ayrıca program ve kurumsal akreditasyon çalışmaları için temel stratejilerin belirlenmesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve diğer akademik faaliyetlerde kaliteyi ve kalite temelli kriterleri yükseltmenin önemine dikkat çekti.

Daha sonra SGDB Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN tarafından “5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi (1.1 Sürümü)” kapsamında yürütülecek stratejik planlama süreci hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda, y
apılan öneriler sonunda 2025-2029 Stratejik Plan Alt Çalışma Grupları” oluşturuldu. 

Ayrıca; stratejik planlama sürecinde yer alacak akademik ve idari personelin eğitim ihtiyacı değerlendirildi ve eğer gerekliyse eğitim programı hazırlıkları konusunda görevlendirme yapılması ele alındı. Konuyu ekip üyeleri değerlendirdi ve eğitim programının hazırlanmasına karar verdi. Stratejik Yönetim Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN, bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda görevli Strateji Geliştirme Uzmanı Sayın Ahmet İNAN ile görüştüğünü ve uzmanın çevrimiçi bir eğitim verebileceğini belirtti. Bu nedenle, çevrimiçi bir eğitim düzenlenmesi için SGDB tarafından çalışma yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca, stratejik planlama sürecinde birimlerde çalışacak sekreterler ve diğer memurlar için yüz yüze hizmet içi eğitim düzenlenmesi kararlaştırıldı.