Giresun Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı Yayınlandı

27 Kasım 2019 Çarşamba

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı Rektörlük Makamının 26.11.2019 tarih ve 63527 sayılı oluru ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi, Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu ve Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne dayanılarak 23.06.2018 tarihinde çıkarılan 2018/1 no’lu Genelge ile başlatılmış olup 26.11.2019 tarih ve 63527 sayılı Makam oluru ile onaylanarak uygulamaya konmuştur.

Stratejik Planın onaylanmasının ardından plan metni Üniversitemiz Web sayfasından kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca; Cumhurbaşkanlığına fiziki ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlara pdf formatında gönderilmiştir.

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları; 20.06.2018 tarih ve 32915 sayılı onayı ile oluşturulan "Strateji Geliştirme Kurulu" himayelerinde başlamış, Rektörlük Makamı tarafından yayımlanan 23.06.2018 tarih ve 33606 sayılı İç Genelge (2018/1) ile süreç bütün birimlere bildirilmiştir.

Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi kararları doğrultusunda ilgili birimlerden alınan veriler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından konsolide edilerek Üniversitemizin "Durum Analizi" yapılmıştır. Analiz çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılan güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) ışığında misyon, vizyon ve temel değerler belirlenmiştir. Senatonun da destekleriyle Üniversitemizin Farklılaşma Stratejisi olarak "Fındık ve Rekreasyon" başlığı belirlenmiştir. Daha sonra; Strateji Geliştirme çalışmaları yapılmış, bu çalışmalar sonunda 5 Stratejik Amaç ve 19 Hedef belirlenmiştir. Belirlenen stratejik amaç ve hedefler için 85 performans göstergesi oluşturulmuş, bu göstergeler için başlangıç değerleri, 2018 yılı sonuna göre ilgili tüm birimlerden alınarak konsolide edilmiştir. 2020-2024 yılları hedef değerleri ile amaç ve hedeflere ulaşılması için izlenecek stratejiler ile kurumsal riskler belirlenmiştir. Daha sonra; stratejik planın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesi süreçlerinde takip edilmesi gereken hedef kartları oluşturulmuştur. Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için yapılması gereken eylem planları taslağı ile izleme ve değerlendirme kriterleri eklenmiştir. Son olarak, Tasarım Komisyonu marifetiyle planın sayfa tasarımları gerçekleştirilmiştir.

Hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planı taslak metni, 18.06.2019 tarih ve 31843 sayılı yazımızla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilerek görüş ve önerileri istenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü) uzmanları tarafından yapılan değerlendirme ve önerilerin yer aldığı rapor 05.08.2019 tarih ve 2943 sayılı yazı ile Üniversitemize bildirilmiş, ilgili rapordaki öneriler dikkate alınarak Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı yeniden düzenlenmiştir.
 
Rektörlük Makamının 26.11.2019 tarih ve 63527 sayılı oluru ile onaylanan Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı yürürlüğe girmiştir.
 
İç ve dış paydaşlarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Linkler